toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

dùng từ nhắc nhở sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh

1. Morning / I / Tam / this / Lan

2. Hi / I /Hai / this / Van

3. Afternoon / name / Hung / this / Hoang

4. Morning / Miss Ha / name / tía / this / Phong

5. Afternoon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ?

6. Afternoon / teacher / we / fine / thanks

7. Hello / Luong / this / Lan , my friend / she / a new student / my class


*

1 Good morning, I am Tam and this is Lan

2 Hi. I am Hai & this is Van

3 Good afternoon. My name is Hung and this is Hoang

4 Good morning Miss Ha. My name is Ba và this is Phong

5 Good afternoon children.My name is Nguyen Van An. How are you?

6 Good afternoon teacher. We are fine thanks

7 Hello Luong. This is Lan, my friend. She is a new student in my class1. Good morning. I am Tam and this is Lan.

Bạn đang xem: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

2. Hi. I am Hai and this is Van.

3. Good afternoon. My name is Hung và this is Hoang.

4. Good morning, Miss Ha. My name is Ba and this is Phong.

6. Good afternoon, teacher. We are fine, thanks.

7. Hello, Luong. This is Lan, my friend. She is a new student in my class.


Bài 5 cần sử dụng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh

1. Morning/ I / Tam / this/ Lan

2. Hi/ I / nhì / this / Van

3. Afternoon / name / Hung / this / Hoang

4 Hello / Long / I / Hoa / this/ Nam/ and/ this/ Nga

5 How/ you/ ? - I/f fine/ thanks.

6morning/ Miss Ha/ name/ Ba/ this/ Phong.

7.afternoon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/?

8 afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks

9 Hello/ Luong / this/ Lan,my friend/ she/ a new student/ my class.


1. Morning/ I/ Tam/ this/ Lan-> Good morning! I am Tam & this is Lan2. Hi/ I/ Hai/ this/ Van.-> Hi, I am Hai & this is Van3. Afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang-> Good afternoon, My name is Hung & this is Hoang4. Hello/ Long/ I/ Hoa/ this/ Nam/ and/ this/ is/ Nga-> Hello Long, I am Hoa. That is Nam và this is Nga5. How/ you/ ?-I/ am/ thanks.-> How are you? - I am fine, thanks

6. Morning/ Miss ha/ name/ Ba/ this/ is/ Phong.-> Good morning, Miss Ha. My name is Ba và this is Phong7. Afternoon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?-> Good afternoon children, My name is Nguyen Van An. How about you?8. Afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.-> Good afternoon teacher, we are fine, thanks9. Hi/ Bao/ how/ you/ ?-> Hi Bao, How are you?10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a/ new student/ my class.-> Hello, Luong. This is Lan, my friend và she is a new student in my class.


Đúng 0
comment (0)

Dùng từ nhắc nhở sau để viết thành câu trả chỉnh.

1. Morning/ I/ Tam/ this/ Lan

2. Hi/I /Hai/ this/ Van.

3. Afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang.

4. Hello/ Long/ I/ Hoa/this/ Nam/ and/ this/ Nga

5. How/ you/ ? – I/ fine/ thanks.

6. Morning/Miss Ha/name/ Ba/ this/ Phong.

7. After noon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?

8. Afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.

9. Hi/ Bao/ how/ you/ ?/

10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class.


Lớp 5 giờ anh
3
0
Gửi bỏ

1, Good morning iam Tam & this is Lan

2,Hi, I am Hai & this is Van

3,Good afternoon,my name is Hung và this is Hoang

4,Hello Long i am Hoa và this is Nam and this is Nga

5,How are you? I am fine , thanks

6,Good morning Miss Ha, my name is Ba and this is Phong

7, Good afternoon children my name is Nguyen Van An. How are you ?

8,Good afternoon teacher. We are fine, thanks


Đúng 0

phản hồi (0)

1. Good morning, I am Tam and this is Lan

2. Hi, I am Hai. This is Van

3. Good afternoon, my name is Hung. This is Hoang

4. Hello Long, i am Hoa. This is Nam và this is Nga

5. How are you? - I am fine, thanks


Đúng 0
comment (0)

6. Good morning Miss Ha, my name is Ba and this is Phong

7. Good afternoon children. My name is Nguyen Van An. How are you?

8. Good afternoon teacher, we are fine, thanks

9. Hi Bao. How are you?

10. Hello Luong, this is Lan, my friend, she is a new student in my class


Đúng 0
comment (0)

Dùng từ gợi nhắc để hoàn chỉnh câu

1.morning/I/Tam?this/Lan.

2.Hi/I/Hai/this/Van.

3.afternoon/name/Hung/this/Hoang.

4.Hello/Long /I/Hoa/this/Nam/and/this /Nga.

5.How/you/? I/five/thanks

6.morning/Miss Ha/name/Ba/this/Phong.

7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

9.Hi/Bao/how/you/?

10.Hello/Luong/this/Lan,my friend/she/anew student/my class.

~~~~~~~~~~~~~~~~GIÚP MÌNH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lớp 6 giờ đồng hồ anh
1
0
Gửi hủy

1.Good morning,I amLan.Is this Tam?

2.Hi,I am Hai & This is Van.

3.Good afternoon,My name is Hung và this is Hoang.

4.Hello Long,I am Hoa.This is Nam và this is Hoa.

5.How are you?-I"m fine,thanks

6.Good morning Miss Ha,My name is Ba and this is Phong.

7.Good afternoon children,My name is Nguyen Van An.How are you?

8.Good afternoon teacher.We are fine,thanks.

9.Hi,Bao.How are you?

10.Hello Luong,this is Lan,she is my friend.She is a new student in my class.

-Cái này mk ko chắc hẳn cho lắm.Hk tốt!

~K nha~


Đúng 0

bình luận (0)

dùng từ nhắc nhở sau để viết thành câu trả chỉnh

1.afternoon/name/Hung/this/Hoang

2.morning/i/Tam/this/Lan


Lớp 6 giờ đồng hồ anh luyện tập tổng hợp
1
0
Gửi bỏ

Good afternoon, my name is Hung. This is Hoang

Good morning, I am Tam. This is Lan


Đúng 0

comment (0)

Dùng từ gợi nhắc sau để viết thành câu hoàn chỉnh1. Morning/I/Tam/this/Lan2. Hi/I/Hai/this/Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga5.How/you/?-I/am/thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.9.hi/Bao/how/you/?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.


Lớp 6 giờ anh rèn luyện tổng đúng theo
3
0
gửi Hủy

Dùng từ gợi nhắc sau nhằm viết thành câu trả chỉnh1. Morning/I/Tam/this/Lan

-> Good morning. I am Tam. This is Lan.2. Hi/I/Hai/this/Van.

-> Hi. I am Hai và this is Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang

-> Good afternoon. My name is Hung & this is Hoang.4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga

-> Hello, Long. I am Hoa. This is Nam và this is Nga.5.How/you/?-I/am/thanks.

-> How are you?-I am fine, thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.

-> Good morning, Miss Ha. My name is Ba và this is Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

-> Good afternoon, children. My name is Nguyen Van An. How are you?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

-> Good afternoon, teacher. We are fine, thanks.9.hi/Bao/how/you/?

-> Hi, Bao. How are you?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.

->Hello, Luong. This is Lan, my friend. She is a new student in my class.

Tick mang lại mk nha

*


Đúng 0
phản hồi (0)

Dùng từ gợi nhắc sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh1. Morning/I/Tam/this/Lan

=> Good morning, I am Tam. This is Lan.2. Hi/I/Hai/this/Van.

=> Hi, I am Hai. This is Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang

=> Good afternoon, my name is Hung. This is Hoang.4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga

=> Hello, Long. I am Hoa. This is Nam và this is Nga.5.How/you/?-I/am/thanks.

Xem thêm: Các Cách Chạy Spin Trên Ios, Các Cách Nhận Spin, Chạy Spin Coin Master

=> How are you? I am fine, thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.

=> Good morning, Miss Ha. My name is Ba. This is Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

=> Good afernoon, children. My name is Nguyen Van An. How are you?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

=> Good afternoon, teacher. We are fine, thanks.9.hi/Bao/how/you/?

=> Hi, Bao. How are you?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.

=> Hello, Luong. This is Lan., my friend. She is a new student in my class.


Đúng 0
phản hồi (0)

Dùng từ nhắc nhở sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh1. Morning/I/Tam/this/Lan

=> Good morning. I"m Tam and this is Lan.2. Hi/I/Hai/this/Van.

=> Hi. I"m Hai & this is Van.3.afternoon/name/Hung/this/Hoang

=> Good afternoon. My name is Hung & this is Hoang.4.Hello/Long/I/Hoa/this/Nam/and/this/is/Nga

=> Hello, Long. I"m Hoa, this is Nam and this is Nga.5.How/you/?-I/am/thanks.

=> How are you? - I am fine, thanks.6.morning/Miss ha/name/Ba/this/is/Phong.

=> Good morning, Miss Ha. My name is Ba & this is Phong.7.afternoon/children/name/Nguyen Van An/How/you/?

=> Good afternoon, children. My name is Nguyen Van An. How are you?8.afternoon/teacher/we/fine/thanks.

=> Good afternoon, teacher. We"re fine, thanks.9.hi/Bao/how/you/?

=> Hi, Bao. How are you?10.Hello/Luong/this/Lan, my friend/she/a/new student/my class.

=> Hello, Luong. This is Lan, my friend. She is a new student in my class.


Đúng 0
phản hồi (0)

1) dùng từ nhắc nhở sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Morning / I / Tam / this / Lan 6. Morning / Miss Ha / name / cha / this / Phong.

2. Hi / I / hai / this / Van 7. Afternoon / chidren / name / Nguyen Van An / How / you ?

3. After / name / Hung / this / Hoang 8. Afternoon/ teacher / we / fine / thanks.

4. Hello / Long / I / Hoa / this / phái nam / và / this / Nga 9. Hi / Bao / how / you / ? /

5. How / you / ? - I / fine /thanks. 10. Hello / Luong / this / Lan, my friend / she / a new student / my class.


Lớp 5 tiếng anh
1
0
Gửi bỏ

good morning, my name is Tam và this is Lan

Hi, i am Hai and this is Van

Good morning Miss Ha, my name is Ba và this is Phong

Good afternoon children, my name is Nguyen Van An. How are you


Đúng 0

comment (0)

Dùng từ bỏ gợiý sauđể viết thành câu hoàn chỉnh

afternoon /children/name/Nguyen Van An/How/you/?

Hello/Luong/This/Lan,myiend/she/a new student/my class


Lớp 6 tiếng anh luyện tập tổng đúng theo
4
0
Gửi bỏ

Hello ,children , my name Nguyen Van An . How are you ?

Hello, Luong . This is my friend , Lan . She is a new student in my class .


Đúng 0

bình luận (0)

bạn tự làm ý


Đúng 0
phản hồi (0)
Đúng 0
bình luận (0)

Dùng từ lưu ý sau nhằm viết thành câu trả chỉnh

afternoon/children/name/Nguyen Van An/How /you?

nhanh tick


Lớp 5 Ngữ văn
1
0
Gửi bỏ

ờ.......... TIẾNG ANH NHÉ


Đúng 0

comment (0)

hoàn thành các câu sau

1,afternoon/name/Peter/this/Mary.

2,Hi/I/Jane/this/David

3,evening/Long/this/Vinh.

4, Hello/Nobita/this /Suka.

5, morning/name/Hai/this/Hung.


Lớp 6 tiếng anh luyện tập tổng hợp
3
0
Gửi bỏ

1, Good afternooon, my name is Peter & this is Mary.

2, Hi, I am Jane and this is David.

3, Good eveningLong this is Vinh.

4, Hello I am Nobita và this is Suka.

5, Good morning, my name is Hai & this is Hung.

Mong chúng ta tích mang lại mk nhé (nếu đúng)!!!


Đúng 0

bình luận (0)

hoàn thành các câu sau

1,afternoon/name/Peter/this/Mary.

=> Good afternoon, myname is Peter. This is Mary.

2,Hi/I/Jane/this/David

=> Hi, I"m Jane. This is David.

3,evening/Long/this/Vinh.

=> Good evening, Long. This is Vinh. / Good evening, my name is Long. This is Ving.

4, Hello/Nobita/this /Suka.

=> Hello, Nobita. This is Suka. / Hello, my name is Nobita. This is Suka.

5, morning/name/Hai/this/Hung.

=> Good morning, my name is Hai. This is Hung.


Đúng 0
bình luận (0)

1, Good afternoon, my name is Peter. This is Mary.

2, Hi, I am Jane. This is David.

3, Good evening, I"m Long. This is Vinh.

4, Hello, my name"s Nobita. This is Suka.

5, Good morning, my name is Hai. This is Hung.


Đúng 0
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
sohanvuong.com