Giải bài tập trang 7 bài bác 1 sự năng lượng điện li Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH với muối như NaCl ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11


Bài 1 trang 7 sgk hóa học 11

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do tại sao gì ?

Hướng dẫn giải:

Các hỗn hợp HCl, NaOH, NaCl dẫn năng lượng điện được vì trong dung dịch bao gồm sự hiện diện của những ion. Các dung dịch ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện được vị trong dung dịch không tồn tại sự hiện tại diện của những ion.

Bài 2 trang 7 sgk hóa học 11

Sự năng lượng điện li, hóa học điện li là gì ?

Những loại chất làm sao là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu hèn ?

Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng.

Hướng dẫn giải:

Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là việc điện li.

Những chất tan nội địa phân li ra ion call là mọi chất điện li

Axit, bazơ, muối bột là phần đông chất điện li.

Chất điện li mạnh mẽ là những chất lúc tan vào nước, những phân tử hòa tan phần lớn phân li ra ion. Ví dụ: NH4Cl  -> NH4+ + Cl–

 

Chất điện li yếu là chất khi rã trong nước, các phân tử tổ hợp chỉ phân li một trong những phần ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch. Ví dụ CH3COOHCH3COO– + H+

Bài 3 trang 7 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau:

a) các chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Tính mật độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) những chất năng lượng điện li yếu: HClO, HNO2.

Hướng dẫn giải:

a) những chất điện li mạnh dạn phân li hoàn toàn nên phương trình năng lượng điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO-3 0,01M 0,10M 0,20M

HNO3 → H+ + NO-3 0,020M 0,020M 0,020M

KOH → K+ + OH- 0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất năng lượng điện li yếu hèn phân li không trọn vẹn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

HClO ( ightleftharpoons) H+ + ClO-

HNO2 ( ightleftharpoons) H+ + NO-2.

Bài 4 trang 7 sgk chất hóa học 11

Chọn câu trả lời đúng trong số câu sau đây:

Dung dịch hóa học điện li dẫn năng lượng điện được là do

A. Sự đưa dịch của những electron.

B. Sự đưa dịch của những cation.

Xem thêm: Bán Buôn Nho Ninh Thuận Giá Sỉ Nho Xanh 27K Nho Đỏ 16K Ninh Thuận Chưa Cước

C. Sự gửi dịch của các phân tử hòa tan.

D. Sự chuyển dời của cả cation với anion.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Dung dịch hóa học điện li dẫn năng lượng điện được bởi sự chuyển dời của cả cation cùng anion.

Bài 5 trang 7 sgk chất hóa học 11

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH rét chảy.

D. HBr tổng hợp trong nước.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

KCl rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tựu mạng tinh thể NaCl (hình 3.1 SGK lớp 10). Tinh thể ion bền theo năm tháng vững do lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược vết trong tinh thể ion vô cùng lớn. Các ion K+ và Cl- chỉ giao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dời tự do) vì chưng vậy, KCl rắn, khan ko dẫn điện.