Hàm đối chiếu trong Excel

Sử dụng các toán tử đối chiếu trong Excel để kiểm tra xem hai quý giá có cân nhau không, giả dụ một giá chỉ trị lớn hơn giá trị khác, nếu một giá trị bé dại hơn giá trị khác, v.v.

Bạn đang xem: Hàm so sánh giá trị trong excel

Hàm đối chiếu bằng

Bằng với toán tử (=) trả về TRUE ví như hai giá trị bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 bên dưới.

*


Giải thích: bí quyết trả về TRUE vì giá trị vào ô A1 bằng với cái giá trị vào ô B1. Luôn bước đầu một cách làm với dấu bởi (=).

2. Hàm IF bên dưới sử dụng toán tử bằng.

*

Giải thích: giả dụ hai cực hiếm (số hoặc chuỗi văn bản) bởi nhau, hàm IF trả về Có, ví như không, nó đang trả về Không.

Hàm đối chiếu lớn hơn

Giá trị to hơn toán tử (>) trả về TRUE nếu quý hiếm thứ nhất lớn hơn giá trị trang bị hai.

1. Ví dụ, hãy xem phương pháp trong ô C1 mặt dưới.

*

Giải thích: cách làm trả về TRUE vì chưng giá trị trong ô A1 to hơn giá trị vào ô B1.

2. Hàm OR bên dưới sử dụng toán tử to hơn toán tử.

*

Giải thích: hàm OR này trả về TRUE nếu ít nhất một giá bán trị lớn hơn 50, ví như không, nó trả về SAI.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lựa Chọn Quần Lót Cho Nam Sinh Học Cấp Hai, Quần Lót Nam Dành Cho Tuổi 13

Hàm so sánh bé xíu hơn

Toán tử nhỏ dại hơn toán tử ( =) trả về TRUE nếu quý giá thứ nhất lớn rộng hoặc bằng giá trị thứ hai.

1. Ví dụ, hãy xem công thức trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: phương pháp trả về TRUE vị giá trị trong ô A1 lớn hơn hoặc bằng giá trị vào ô B1.

2. Hàm COUNTIF bên dưới sử dụng toán tử lớn hơn hoặc bằng toán tử.

*

Giải thích: hàm COUNTIF này đếm số lượng ô lớn hơn hoặc bằng 10.

Hàm đối chiếu bé hơn hoặc bằng

Giá trị nhỏ dại hơn hoặc bởi toán tử (hàm SUMIF này tính tổng những giá trị vào phạm vi A1: A5 nhỏ tuổi hơn hoặc bởi 10.

Hàm so sánh không bằng

Toán tử không bởi () trả về TRUE nếu hai giá chỉ trị không bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE vày giá trị vào ô A1 không bằng giá trị vào ô B1.

2. Hàm IF dưới sử dụng toán tử không bằng toán tử.

*

Giải thích: giả dụ hai cực hiếm (số hoặc chuỗi văn bản) không bằng nhau, hàm IF trả về Không, nếu không, nó trả về Có.

Tag:

so sánh vào excel hàm so sánh trong excel so sánh 2 cột vào excel hàm đối chiếu chuỗi trong excel so sánh dữ liệu 2 cột trong excel so sánh tài liệu giữa 2 tệp tin excel hàm đối chiếu giá trị trong excel lệnh so sánh trong excel công thức so sánh trong excel hàm đối chiếu lớn nhỏ trong excel hàm so sánh 2 cột vào excel hàm đối chiếu giá trị 2 cột trong excel cách đối chiếu 2 cột vào excel phép đối chiếu trong excel cách đối chiếu giá trị 2 cột vào excel cách đối chiếu trong excel so sánh 2 chuỗi vào excel so sánh 2 cột dữ liệu trong excel so sánh 2 bảng excel hàm đối chiếu ngày mon trong excel so sánh dữ liệu giữa 2 sheet các hàm đối chiếu trong excel hàm so sánh dữ liệu vào excel hàm so sánh chuỗi excel


công thức đối chiếu trong excelhàm so sánh giá trị trong excelhàm đối chiếu trong excelso sánh trong excel